SVENSKA DRUID-ORDEN med anor tillbaka till början på 1700-talet är en orden vilken grundades i Sverige 1904. Orden har sitt ursprung i 1700-talets intresse för kelterna och deras andliga ledare, druiderna, som man ansåg hade en hög moral och rättrådighet. Allt sedan bildandet har Orden varit politisk och religiös neutral, istället har druidismens höga ideal varit en ledstjärna för vår Orden. När vi således pratar om druidismen är det därför ingen religion vi hänvisar till, men levnadsregler och ett förhållningssätt till vår omgivning.

Tydligast kommer detta till uttryck i vår Ordenslags portalparagraf:

Svenska Druid-Ordens ändamål är att, för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder, sammanföra män oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse. Sin målsättning söker Orden förverkliga genom ett oavlåtligt arbete för en ren och fördjupad livsåskådning och för global förståelse. Orden begär av medlemmarna uppfyllandet av brödrakärlekens bud och sedliga grundsatser genom broderligt umgänge och omsorg om sjuka och nödlidande bröder ävensom i omvårdnaden av änkor och barn till avlidna bröder. Ordens grundsatser är det medlemmarnas plikt att jämväl omsätta i sin dagliga gärning.